Bel ons +32 (0)498 51 64 28 of vraag vrijblijvend offerte

Vraag offerte

Algemene voorwaarden

Bij de bestelling van een liftservice, huurwagen, verhuizing of transport verklaart de klant zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

  1. Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden steeds van toepassing tussen de heer Jurgen VANHAERENTS en de klant. De medecontractant verklaart ze te kennen en te aanvaarden.
  2. De ondertekening van onze leveringsbon bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van de goederen. Klachten, zelfs bij niet ondertekening van de leveringsbon, worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 12 uur na de levering en op voorwaarde dat schriftelijk en uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt (met opgave van redenen) bij de levering. Goederen geleverd met ongeschonden uitwendige verpakking worden geacht als geleverd in goede staat. Jurgen VANHAERENTS neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-verpakte of onvoldoende verpakte goederen. In het kader van een “selfservice” transport waar de klant zelf voor helpende personen zorgt voor het manipuleren van de goederen; aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in verband met de gemanipuleerde goederen.
  3. Onze klanten zijn aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit een gebrek aan informatie m.b.t. de precieze gegevens van de opdracht die zij ons toevertrouwen, meer bepaald m.b.t. de technische informatie over de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst. De klanten hebben de verplichting alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de uitvoering van onze opdracht te vergemakkelijken o.a. wat de doorgang van het meubilair en het gebruik van onze toestellen betreft. De klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing kunnen parkeren bij aankomst. Indien het politiereglement het voorschrijft, zal de klant, op zijn kosten, de nodige plaatsreservaties aanvragen voor de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing. In geval dat onze prestaties zich beperken tot zuivere liftverhuur met bedieningspersoneel beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot schade die voortvloeit uit machinebreuk. De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, afsluitingen, vensters e.d. zonder zich te kunnen verhalen op de verhuurder tijdens het plaatsen, het gebruik en terugbrengen.
  4. Alle betalingen dienen te geschieden op ons adres van Jurgen VANHAERENTS, netto en contant. Zonder korting, en voor de vervaldag zoals vermeld op de factuur.
  5. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 11% per jaar verschuldigd vanaf factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op 14 dagen na factuurdatum. Bovendien zal ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, ten titel van schadevergoeding een bedrag van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 verschuldigd zijn en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en boven op de intrest.
  6. Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden. In geen geval zal de klant gerechtigd kunnen zijn op enige schadevergoeding.
  7. Elke betwisting, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en het Vredegerecht te Oostende. Tweede Kanton. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn op geschillen.
  8. Bij bestelling van een liftservice, kraanservice, verhuizing of transport verklaart de klant zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Privacybeleid

VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice) hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice), Westkerkestraat 11 8480 Eernegem of via info@mijnliftservice.be .

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice), Westkerkestraat 11 8480 Eernegem of via info@mijnliftservice.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gebruikersgegevens

VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice), Westkerkestraat 11 8480 Eernegem of via info@mijnliftservice.be .

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice) verbonden zijn;

VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice) garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor willen afmelden voor de mails van VERHUIZINGEN VANHAERENTS (Mijn liftservice) stuur dan een e-mail of vul het contactformulier in.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mijnliftservice.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.