Bel ons +32 (0)498 51 64 28 of vraag vrijblijvend offerte

Algemene voorwaarden

1. Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden steeds van toepassing tussen de heer Jurgen VANHAERENTS en de klant. De medecontractant verklaart ze te kennen en te aanvaarden.

2. De ondertekening van onze leveringsbon bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van de goederen. Klachten, zelfs bij niet ondertekening van de leveringsbon, worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 12 uur na de levering en op voorwaarde dat schriftelijk en uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt (met opgave van redenen) bij de levering. Goederen geleverd met ongeschonden uitwendige verpakking worden geacht als geleverd in goede staat. Jurgen VANHAERENTS neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-verpakte of onvoldoende verpakte goederen in het kader van een “selfservice” transport waar de klant zelf voor helpende personen zorgt voor het manipuleren van de goederen; aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in verband met de gemanipuleerde goederen. Vanhaerents Jurgen behoudt zich het recht de liftservice/verhuizing éénzijdig te annuleren als de weersomstandigheden het niet toelaten op een veilige manier de opdracht uit te voeren, in geen geval kan een schadevergoeding of compensatie gevraagd worden door de klant. Indien Vanhaerents Jurgen ter plaatse de beslissing neemt om de liftservice/verhuizing te annuleren door onveilige omstandigheden, dan behoudt hij zich het recht de volledige opdracht alsnog aan te rekenen aan de klant.

3. Onze klanten zijn aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit een gebrek aan informatie m.b.t. de precieze gegevens van de opdracht die zij ons toevertrouwen, meer bepaald m.b.t. de technische informatie over de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst. De klanten hebben de verplichting alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de uitvoering van onze opdracht te vergemakkelijken o.a. wat de doorgang van het meubilair en het gebruik van onze toestellen betreft. De klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing kunnen parkeren bij aankomst. Indien het politiereglement het voorschrijft, zal de klant, op zijn kosten, de nodige plaatsreservaties aanvragen
voor de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing. In geval dat onze prestaties zich beperken tot zuivere liftverhuur met bedieningspersoneel beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot schade die voortvloeit uit machinebreuk. De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, afsluitingen, vensters e.d. zonder zich te kunnen verhalen op de verhuurder tijdens het plaatsen, het gebruik en terugbrengen.

4. Alle betalingen dienen te geschieden op ons adres van Jurgen VANHAERENTS, netto en contant. Zonder korting, en voor de vervaldag zoals vermeld op de factuur.

5. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

* 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
* 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
* 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde bedrag hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

6. Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden. In geen geval zal de klant gerechtigd kunnen zijn op enige schadevergoeding.

7. Elke betwisting, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en het Vredegerecht te Oostende. Tweede Kanton. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn op geschillen.

8. Bij bestelling van een liftservice, verhuizing of transport verklaart de klant zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.
De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op onze website www.mijnliftservice.be